วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการ ศธ. จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา