วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เกียรติบัตรการนิเทศเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

        ผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ แบบ On-site ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และแบบ Online ผ่านระบบ (Google Meeting) สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตามสังกัดที่ปรากฎด้านล่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ (ดาวน์โหลด)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ (ดาวน์โหลด)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (ดาวน์โหลด)
สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (ดาวน์โหลด)
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี(ดาวน์โหลด)
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ดาวน์โหลด)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการ ศธ. จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา